Zdravá škola rodinného typu

Barevne 250px

Tento školní rok 2016/2017 navštěvuje základní školu 22 žáků:

  • 1.ročník – 8 žáků
  • 2.ročník – 2 žáci
  • 3.ročník – 6 žáků
  • 4.ročník – 4 žáci
  • 5.ročník - 2 žáci

zs01Škola pracuje podle ŠVP – Zdravá škola rodinného typu.

Základní škola v Lužnici je malotřídní škola venkovského, rodinného typu. Škola je jednotřídní se čtyřmi postupnými ročníky, je plně vybavena výpočetní technikou a interaktivní tabulí.

Kromě učebny jsou k výuce k dispozici i jazyková učebna, cvičná kuchyňka a tělocvična. Děti jsou vedeny k práci ve skupině, vzájemné pomoci a porozumění, individuálním zvláštnostem druhých. Svým zaměřením bojujeme proti šikaně, rasismu a všem formám nesnášenlivosti. Svým umístěním je výuka vhodná ke studiu přírody a její ochrany, k těmto účelům máme připravenou i přírodní učebnu, umístěnou na školní zahradě. Ve spolupráci s rodinou chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatitelné v každodenním životě. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, pravidel silničního provozu a pravidel soužití mezi lidmi. Věnujeme stejnou péči žákům nadaným i těm, kteří potřebují větší podporu a vedení. Ke každému žáku přistupujeme individuálně. Využíváme všech forem výuky: individuální, skupinové i frontální. Využíváme polohy obce k pohybové aktivitě dětí.

zs03Každý měsíc je jeden den vyhrazený na projektový den. Každé téma volíme tak, aby děti zaujalo, bavilo a co nejvíc se dozvěděly. Snažíme se v nich propojit všechny klíčové kompetence, průřezová témata, formy výuky, prolínání většiny vyučovaných předmětů. V tomto školním roce bychom chtěli využít i prvků Montessori pedagogiky. Vzhledem k poloze školy a složení třídy by mohl být tento alternativní směr ideálním zpestřením. V tomto roce se nově otevírá 5. ročník. Pro větší efektivitu výuky budeme dělit všechny vyučovací předměty mimo výchov, tzn. žáci budou spojeny pouze na hodiny tělesné výchovy, výtvarné výchovy a na pracovní činnosti. Věříme, že otevření 5. ročníku bude ku prospěchu všech.

Účastníme se mnoha projektů: Veselé zoubky, Zdravá pětka, Třídění odpadu, Cassiopeia, Sněhuláci pro Afriku.

Škola spolupracuje se ZUŠ Třeboň, s místní knihovnou v Lužnici, s městskou knihovnou Třeboň, CHKO Třeboň, s místní OB, s organizací Chrpa, Sidus, s Rybáři Třeboň, s TJ Jiskrou Třeboň, se ZOO Ohrada Hluboká nad Vlt., s KS Hafík, s Hasiči Třeboň apod.

Žáci navštěvují rovněž kulturní akce a koncerty v Třeboni a okolí.

Další informace